email: michaelwood@byu.edu

address: 2008 JFSB, Provo, UT, 84602